(1)
Hasyim, M. F.; Patandung, G.; Irfiana. UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI INFUSA DAUN SAWO MANILA (Manilkara Zapota L.) TERHADAP Escherichia Coli. JFS 2018, 4, 16-19.